Jeśli masz jakieś pytania w związku z dofinansowaniami zapraszamy do kontaku mailowego pod adresem i.kaczmarek@bio-klim.pl

Istnieją 3 progi dofinansowania:

Próg I - Podstawowy
 • Maksymalna kwota dotacji bez mikroinstalacji do 35 000 zł
 • Maksymalna kwota dotacji z mikroinstalacją do 41 000 zł
(Bez kompleksowej termomodernizacji - dodatkowo 1200 zł  na audyt energetyczny)

 • Maksymalna kwota dotacji bez mikroinstalacji do 60 000 zł
 • Maksymalna kwota dotacji z mikroinstalacją do 66 000 zł
(Z kompleksową termomodernizacją - dodatkowo 1200 zł  na audyt energetyczny)

------------------------------------

Warunki do spełnienia aby skorzystać z podstawowego dofinansowania:
 • Beneficjent jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkaniowego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • Dochód roczny wnioskodawcy (podstawa obliczenia podatku z PIT) nie może przekroczyć 135 000 zł.
Próg II - Podwyższony
 • Maksymalna kwota dotacji bez mikroinstalacji do 50 000 zł
 • Maksymalna kwota dotacji z mikroinstalacją do 59 000 zł
(Bez kompleksowej termomodernizacji - dodatkowo 1200 zł  na audyt energetyczny)

 • Maksymalna kwota dotacji bez mikroinstalacji do 90 000 zł
 • Maksymalna kwota dotacji z mikroinstalacją do 99 000 zł
(Z kompleksową termomodernizacją - dodatkowo 1200 zł  na audyt energetyczny)

------------------------------------

Warunki do spełnienia aby skorzystać z podwyższonego dofinansowania:
 • Beneficjent jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkaniowego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) bądź 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe).


Niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia z urzędu gminy bądź miasta określającego dochód.

Próg III - Najwyższy
 • Maksymalna kwota dotacji bez mikroinstalacją do 70 000 zł
 • Maksymalna kwota dotacji z mikroinstalacją do 79 000 zł
(Bez kompleksowej termomodernizacji - dodatkowo 1200 zł  na audyt energetyczny)

 • Maksymalna kwota dotacji bez mikroinstalacją do 120 000 zł
 • Maksymalna kwota dotacji z mikroinstalacją do 135 000 zł
(Z kompleksową termomodernizacją - dodatkowo 1200 zł  na audyt energetyczny)

------------------------------------

Warunki do spełnienia aby skorzystać z najwyższego dofinansowania:

 • Beneficjent jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkaniowego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) bądź 1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe) lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego

Niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia z urzędu gminy bądź miasta określającego dochód.

Próg podstawowy:

Pompa ciepła - maks. dofinansowanie do 55% poniesionych kosztów nie więcej niż 19 400 zł
Instalacja CO/CWU -maks. dofinansowanie do 40% poniesionych kosztów nie więcej niż 8 100 zł
Instalacja fotowoltaiczna - maks. dofinansowanie do 40% poniesionych kosztów nie więcej niż 6 000 zł
Wentylacja mechaniczna - maks. dofinansowanie do 40% poniesionych kosztów nie więcej niż 6 700 zł


Próg rozszerzony:

Pompa ciepła - maks. dofinansowanie do 80% poniesionych kosztów nie więcej niż 28 100 zł
Instalacja CO/CWU -maks. dofinansowanie do 70% poniesionych kosztów nie więcej niż 14 300 zł
Instalacja fotowoltaiczna - maks. dofinansowanie do 70% poniesionych kosztów nie więcej niż 9 000 zł
Wentylacja mechaniczna - maks. dofinansowanie do 70% poniesionych kosztów nie więcej niż 11 700 zł


Próg najwyższy:

Pompa ciepła - maks. dofinansowanie do 100% poniesionych kosztów nie więcej niż 35 200 zł
Instalacja CO/CWU -maks. dofinansowanie do 100% poniesionych kosztów nie więcej niż 20 400 zł
Instalacja fotowoltaiczna - maks. dofinansowanie do 100% poniesionych kosztów nie więcej niż 16 700 zł
Wentylacja mechaniczna - maks. dofinansowanie do 100% poniesionych kosztów nie więcej niż  15 000 zł

Jeśli Beneficjent chce skorzystać z dofinansowania na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku:
 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m²*rok) lub
 • o minimum 40%

Dofinansowanie do audytu wynosi 1 200 zł w każdym progu dofinansowania.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych wykorzystywanych do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dofinansowanie obejmuje montaż pompy ciepła wraz z osprzętem, zbiornikiem buforowym oraz zbiornikiem C.W.U.

Warunki skorzystania z programu Moje Ciepło:

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
   albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym.

Wysokość dofinansowania z programu Moje Ciepło do pompy ciepła powietrze- woda to maksymalnie 7 000 zł.

Wnioski składane w 2023 roku obejmują budynki których wskaźnik EP budynku nie przekroczy 55 kWh(m²xrok).
Zapotrzebowanie na energie pierwotną musi być potwierdzone wpisem w książkę budowy lub świadectwem charakterystyki energetycznej.


Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.
Więcej informacji na stronie programu Moje Ciepło:
Celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski.

Od 15.12.2022 zostały zwiększony poziom dofinansowania.

Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing. Wniosek można składać na instalacje o mocy od 2kW do 10kW.

Wniosek o dofinansowanie z programy Mój Prąd składany jest przez Beneficjenta przez Profil Zaufany (nie ma możliwości złożyć wniosku w werscji papierowej bądź mailowej).

Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej (nie obejmuje zarówno dołożenia paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego nr PPE kolejnej  instalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.)

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
   - do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
   - do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
   - do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
   - do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;


Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

• dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;